[EHW]Character Card

posted on 31 May 2013 17:51 by mana in ExteenHogwart, pic
เอนรี่นี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
ในส่วนของกิจกรรม
 
ชุนฟ่ง ไท่ ปี 6 ฮัฟเฟิลพัฟ ประวัติ
 
ฟีโดร่า ลีเซล วีริดิส ปี6 โบซบาตง ประวัติ
มาแปะอย่างเร่งด่วน
รูปเต็มจะตามมาเมื่อเสร็จค่า
อยากทำของพี่น้องบ้านโทงูด้วยแต่ไม่ทันแล้ว ขอแปะแค่สองคนก็แล้วกัน; w ;